Nahrávám...
CZ EN     $

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop a reklamační řád

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, pro zpracování dodaných minerálů a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu www.sperkove-kameny.cz je:

Pavla Čepelíková

Sedlecko 25

338 24 Bušovice

IČO: 63932989

Zboží je distribuováno z různých adres.

3. Kontaktní údaje:

email: info@sperkove-kameny.cz; Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 pracovních dnů.

pracovní doba je pondělí až pátek od 9:00 – 17:00 hod, mimo státní svátky

telefon: +420 251 627 598, +420 724 278 200

4. Číslo účtu pro bezhotovostní platby v České republice: mBank: 670100-2210465112/6210

5. Bezhotovostní platby ze Slovenské Republiky lze provádět prostřednictvím Pay Pal ID: pavla.cepelikova@seznam.cz, nebo v Euro na účet u slovenské FIO Banky: SWIFT(BIC):  FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ3420100000002000403220

6. Bezhotovostní platby z ostatních zemí Evropské Unie lze provádět prostřednictvím Pay Pal ID: pavla.cepelikova@seznam.cz, nebo v Euro na účet:

jméno příjemce:                             Pavla Čepelíková

jméno banky:                                  Fio banka, a.s.

kód banky SWIFT(BIC):               FIOBCZPPXXX

číslo účtu IBAN:                              CZ3420100000002000403220

 

Uzavření kupní smlouvy v našem e-shopu

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.sperkove-kameny.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Nejsme plátci DPH.
 8. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 9. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy, reklamací a účetnictví firmy.

Poštovné a způsob dopravy

 1. Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání, na váze zásilky a na státu kam bude zboží dodáno. Výběr způsobu doručení (poštovného) je prováděn na konci celého nákupu a cena za poštovného a balného je připočtena k celkové částce.
 2. Při nákupu zboží nad 1200,- Kč (cca 70 EUR dle kurzu) se neplatí poštovné a balné.
 3. Ceny za poštovné a balné je možné ověřit na stránce Poštovné, balné, doprava
 4. Zboží je pečlivě, individuálně baleno, a zasíláno nejčastěji v bublinkové obálce.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době Českou poštou, obvykle do 3-5 pracovních dnů (maximálně 7 dnů) od připsání platby na účet, nebo v případě dobírky od závazného potvrzení objednávky.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit převodem kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo osobně na předem dohodnutém místě. Platbu na účet dodavatele je též možné uskutečnit složenkou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Nejsme plátci DPH.

Osobní odběr

Osobní odběr není preferován, vzhledem k tomu že se zboží může nacházet na více lokalitách.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.sperkove-kameny.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kompletní zboží poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Prodávající nevrací částku za poplatky související se zpětným odesláním zboží. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nezbytných nákladů za dopravu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Právo na vrácení zboží se nevztahuje na kameny, které byly dle přání zákazníka upraveny (vrtání, přebroušení, rozříznutí, apod.), neboť v tomto případě se již jedná o zakázkovou výrobu dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. Zboží bylo omylem zničeno, či poškozeno a nebude nalezen minerál, nebo zkamenělina obdobné velikosti, kvality a ceny,
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.
   V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (“rozpor s kupní smlouvou”), postupuje se v souladu s Občanským zákoníkem.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje registrovaných zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do “zákaznické sekce”.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to buď změnou ve svém účtu, nebo tak že zašle e-mailovou zprávu na info@sperkove-kameny.cz, nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@sperkove-kameny.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz .

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 zákona č 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Reklamační řád

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.sperkove-kameny.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@sperkove-kameny.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
 6. Přirozenou vlastností některých minerálů je vysoká štěpnost, náchylnost na vysoké teploty, při pájení, rozpouštění v kyselinách. Drahé opály (hydrofány) se mohou při styku s vodou nebo při vysušení časem zakalovat, proto se vyvarujte namáčení těchto minerálů do vody. Na jaké kameny dát pozor při cínování při použití patiny: silicit, citronový chryzopras, manganokalcit, lepidolit a všechny na pohled porezní materiály.  U takových natírejte opatrně patinu i antioxidant štětcem pouze na cín. Dále při cínování pouze při použití letovací kyseliny dělají problémy: kalcit, manganokalcit, malacit, rodochrozit. Kyselina naleptává povrch takže se tak neleskne. Zkušení to ale s těmito kameny umí s kyselinou. Některé kameny nesmíte namáčet přes noc do vody. Prostě se vám rozpustí na povrchu a zmatní, jedná se o: kalcit, manganokalcit, dolomit, malachit, rodohrozit, angelit, variscit, opál, kakoit, pyrit, chalkopyrit, chrysokol, aragonit, sůl, sádrovec (selenit) a řadu dalších vzácnějších kamenů. Použití jednotlivých minerálů a zkamenělin ve špercích a použití různých šperkařských technik je nutné předem telefonicky nebo e-mailově konzultovat.
 7. Reklamace v případě, že dojde ke ztrátě zásilky přepravcem Českou poštou, se řídí reklamačním řádem České pošty. tj. reklamaci lze uplatnit až 20 dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo k ztrátě zásilky jsou zákazníkovi na bankovní účet navráceny všechny finanční prostředky (cena zboží a zaplacené poštovné). Pokud se reklamačním řízením prokáže, že zásilka byla doručena zákazníkovi (jeho podpis na převzetí dobírky) nemá zákazník právo na navrácení finančních prostředků.

verze ze dne 1.2.2018 Zpracovala: Pavla Čepelíková